ในรัชกาลที่
 
สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ได้ทรงสร้างและทรงปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในพระอารามนี้อีก เท่าที่สืบได้ความว่า ทรงสร้างกุฏิด้านหน้าคือทางทิศตะวันออกแห่งพระอุโบสถขึ้นอีกคณะหนึ่ง และทรงสร้างหอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญและพระเจดีย์ในบริเวณกุฏิคณะใหม่นี้ (พระเจดีย์องค์นี้ นัยว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิสมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงศรีสุนทรเทพ ซึ่งเป็นพระเชษฐภคินี) ส่วนถาวรวัตถุอย่างอื่น คงเป็นเพียงทรงปฏิสังขรณ์เท่านั้น ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างและทรงปฏิสังขรณ์เรียบร้อยแล้ว จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดดุสิดาราม”