ในรัชกาลที่ ๓
 

ในรัชกาลนี้ จะได้ทรงสร้างหรือทรงปฏิสังขรณ์อะไรบ้าง สืบสวนแล้วไม่ได้ความชัดเจน แต่เข้าใจว่า คงจะได้ทรงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วิหารและกุฏิ ทั่วพระอารามตลอดจนถนนหนทางในพระอารามนี้

อนึ่ง ในรัชกาลนี้ มีหมายรับสั่งเรื่องทรงตั้งพระราชาคณะฉบับ ๑ มีข้อความดังนี้ หมายรับสั่งเรื่องทรงตั้งพระราชาคณะ