หน้าแรก    |    ประวัติความเป็นมา    |    อัลบั๊มภาพ    |    หลักสูตรธรรมศึกษา    |    ภาพกิจกรรม    |    ตารางปฎิบัติธรรม    |    ข้อมูลติดต่อ
 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา (ธ.ศ.ตรี)
ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม


ครั้งที่ สาระการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ
- แนะนำตัว
- แนะนำสาระการเรียนรู้
- เรื่องพระพุทธศาสนา
- สร้างศรัทธา
- การทำความคุ้นเคยระหว่างพระวิทยากรกับนักเรียน นักศึกษา
- สถานบันชาติ พุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของประเทศไทย
- รัตนะ ๓ (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)
- โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่าง
- หลักการที่ส่งผลให้สังคมไทยน่าอยู่(ทาน ศีล ภาวนา)
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
- ชมพูทวีปถิ่นฐานพระ 
พุทธองค์
- ชมพูทวีปและประชาชน,วรรณะ ๔
- ความเชื่อของชาวชมพูทวีป,สักกชนบท,ศากยวงศ์
- พระศาสดาประสูติ,อสิตดาบสเข้าเยี่ยม,ประสูติได้ ๕วัน
- ประสูติได้ ๗ วัน,พระชนมายุ ๗ ปี,พระชนมายุ ๑๖ ปี
- เสด็จออกผนวช และ
ประกาศพระศาสนา
- เสด็จออกบรรพชา, ทุกรกิริยา ๓ วาระ,อุปมา ๓ ข้อ
- ปัญจวัคคีย์หนี,ความเพียรทางจิตทำให้บรรลุธรรม
- ตรัสรู้,เสวยวิมุติสุข,ทรงแสดงปฐมเทศนา
- ยสกุลบุตรออกบวช, ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา
- ทรงประทานวิธีอุปสมบทแก่สาวก, ทรงโปรดภัททวัคคีย์
- ทรงโปรดชฎิล,ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
- เสด็จกรุงราชคฤห์แคว้นมคธ โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
- ทรงได้พระอัครสาวก
- โอวาทปาฏิโมกข์ คำสอนหลักของพระศาสนา
- ปรินิพพาน
- การสังคายนาพระธรรม
วินัย    
- ทรงปลงอายุสังขาร,นายจุนทะถวายปัจฉิมบิณบาตร
- ผิวกายพระตถาคตผ่องใสยิ่ง ๒ กาล
- บิณฑบาตทาน ๒ คราว มีผลเสมอกัน
- ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
- โปรดสุภัททปริพาชก, ทรงตั้งพระธรรมวินัยเป็นศาสดา
- ปัจฉิมโอวาท,ปรินิพพาน,ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
- แจกพระบรมสารีริกธาตุ,ประเภทแห่งเจดีย์
- การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๑, ๒, ๓
- ธรรมใกล้ตัว - ธรรมมีอุปการะมาก(สติสัมปชัญญะ)
- ธรรมคุ้มครองโลก(หิริโอตัปปะ)
- ธรรมอันทำให้งาม(ขันติโสรัจจะ)
- บุคคลหาได้ยาก(บุพการี,กตัญญูกตเวที)
- อริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
- ขันธ์  ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)
- โลกธรรม ๘
- ธรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ - ทุจริต ๓ , - อกุศลมูล ๓ , - อนันตริยกรรม ๕
- สุจริต ๓ , - กุศลมูล ๓
- ธรรมเพื่อการพัฒนาตน - สัปปุริสบัญญัติ, - วุฑฒิ ๔ , - จักร ๔ , - ปธาน ๔
- อธิฐานธรรม ๔, - อิทธิบาท ๔ , - พล ๕, - อริยทรัพทย์๗
- สัปปุริสธรรม ๗, - บุญกิริยาวัตถุ ๓ , - อคติ ๔
- พรหมวิหาร ๔, - สาราณิยธรรม ๖, - บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
- ธรรมเพื่อชีวิตที่ไม่
ประมาท
- สิ่งที่ควรคำนึงโดยตลอด ๕
- อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๖
- คารวะ ๖
- ธรรมเพื่อการเข้าสังคม - มิตรแท้ 4, มิตรเทียม4
- สังคหวัตถุ ๔ , ธรรมของฆราวาส ๔ , ทิศ ๖
- อบายมุข ๖
๑๐ - เบญจศีล - วิรัติ ความงดเว้น
- สิกขาบทที่ ๑ เว้นจากการฆ่าสัตว์
- สิกขาบทที่ ๒ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้
- สิกขาบทที่ ๓ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
- สิกขาบทที่ ๔ เว้นจาการพูดเท็จ
- สิกขาบทที่ ๕ เว้นจากสุราเมรัยและสิ่งมึนเมา
๑๑ - เบญจธรรม - เมตตา กรุณา
- สัมมาอาชีวะ
- กามสังวร (สทารสันโดษ,ปติวัตร)
- สัจจะ
- สติสัมปชัญญะ
๑๒ - การเขียนเรียงความแก้
กระทู้ธรรม
- วิธีการเขียน
- รูปแบบการเขียน
- ประโยชน์การเขียน
- พุทธศาสนสุภาษิต

 


 

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ติดต่อผู้ดูแลเวบไซด์