หน้าแรก    |    ประวัติความเป็นมา    |    อัลบั๊มภาพ    |    หลักสูตรธรรมศึกษา    |    ภาพกิจกรรม    |    ตารางปฎิบัติธรรม    |    ข้อมูลติดต่อ
 ตารางการเรียนการสอนธรรมศึกษาตรี
โดย ... ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม

สัปดาห์ที่ วิชา สาระการเรียนรู้
พุทธประวัติ ปุริมกาล : ปริจเฉทที่ ๑-๕
พุทธประวัติ ปฐมโพธิกาล มัชฌิมโพธิกาล ปริจเฉทที่ ๖-๑๑
พุทธประวัติ ปัจฉิมโพธิกาล อปรกาล และ สังคีติกถา
ศาสนพิธี ความหมาย ประโยชน์ และ กุศลวิธี
ศาสนพิธี บุญพิธี ทานพิธี และปกิณณกะ
ธรรมะ ธรรมะ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔
ธรรมะ ธรรมะหมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ และหมวด ๑๐
ธรรมะ คิหิปฏิบัติ : ข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์
กระทู้ธรรม ความหมาย หลักการเขียนเรียงควาแก้กระทู้ธรรม
การตรวจให้คะแนน ท่องจำสุภาษิต
๑๐ กระทู้ธรรม พุทธศาสนสุภาษิตหมวดต่าง ๆ , แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ, ตัวอย่างการเขียนกระทู้ ฯ
๑๑ เบญจศีล - เบญจธรรม ความหมาย อานิสงค์ ประเภท ไวพจน์ของศีล วิรัติ การสมาทาน และศีล ๕
๑๒ เบญจศีล - เบญจธรรม กัลยาณธรรมในสิกขาบทที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕
หมายเหตุ  :พระอาจารย์เข้าบรรยายทั้งหมดประมาณ ๖ คาบ ต่อภาคการศึกษา แต่ละคาบให้ครอบคลุมเนื้อหาประมาณ ๒ สัปดาห์ หรือแล้วแต่ความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของพระอาจารย์ผู้สอน
 


 

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ติดต่อผู้ดูแลเวบไซด์