หน้าแรก    |    ประวัติความเป็นมา    |    อัลบั๊มภาพ    |    หลักสูตรธรรมศึกษา    |    ภาพกิจกรรม    |    ตารางปฎิบัติธรรม    |    ข้อมูลติดต่อ
 ตารางการเรียนการสอนธรรมศึกษาโท
โดย ... ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม

สัปดาห์ที่ วิชา สาระการเรียนรู้
อนุพุทธประวัติ พระอัญญาโกณฑัญญะ-พระอุบาลีเถระ
อนุพุทธประวัติ พระภัททิยะเถระ-พระโกณฑธานเถระ
อนุพุทธประวัติ พระวังคีสเถระ-พระพากุลเถระ
ศาสนพิธี ศาสนพิธี กุศลพิธี และบุญพิธี
ศาสนพิธี ทานพิธี และปกิณณกพิธี
ธรรมะ ธรรมะ หมวด ๒ และ หมวด ๓
ธรรมะ ธรรมะ หมวด ๔ และหมวด ๕
ธรรมะ ธรรมะ หมวด ๖, ๗, ๘ , ๙ , ๑๐ ,๑๒
กระทู้ธรรม หลักการเขียนเรียงความแก้กระท้ะรรม, คำแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบ, แบบฟอร์มฯ
๑๐ กระทู้ธรรม พุทธศาสนสุภาษิตหมวดต่าง ๆ, ตัวอย่างการเขียนกระทู้ ฯ
๑๑ อุโบสถศีล รัตนตรัย ศีล รักษาอุโบสถศีลเพื่อข่มกิเลส
๑๒ อุโบสถศีล สิกขาบท วิธีสมทาน และอานิสงส์อุโบสถศีล
หมายเหตุ  :พระอาจารย์เข้าบรรยายทั้งหมดประมาณ ๖ คาบ ต่อภาคการศึกษา แต่ละคาบให้ครอบคลุมเนื้อหาประมาณ ๒ สัปดาห์ หรือแล้วแต่ความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของพระอาจารย์ผู้สอน

 


 

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ติดต่อผู้ดูแลเวบไซด์