หน้าแรก    |    ประวัติความเป็นมา    |    อัลบั๊มภาพ    |    หลักสูตรธรรมศึกษา    |    ภาพกิจกรรม    |    ตารางปฎิบัติธรรม    |    ข้อมูลติดต่อ
 ตารางการเรียนการสอนธรรมศึกษาเอก
โดย ... ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม

สัปดาห์ที่ วิชา สาระการเรียนรู้
พุทธานุพุทธประวัติ  
พุทธานุพุทธประวัติ

 
พุทธานุพุทธประวัติ  
พุทธานุพุทธประวัติ  
ธรรมวิจารณ์  
ธรรมวิจารณ์  
ธรรมวิจารณ์  
กระทู้ธรรม

 
กระทู้ธรรม  
๑๐ กระทู้ธรรม  
๑๑ วินัย (กรรมบถ)  
๑๒ วินัย (กรรมบถ)  
หมายเหตุ  : พระอาจารย์เข้าบรรยายทั้งหมดประมาณ ๖ คาบ ต่อภาคการศึกษาแต่ละคาบให้ครอบคลุมเนื้อหาประมาณ ๒ สัปดาห์ หรือแล้วแต่ความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของพระอาจารย์ผู้สอน

 


 

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ติดต่อผู้ดูแลเวบไซด์