อนุโมทนา

วิธีการที่ชาวพุทธ จะสามารถศึกษาเรียนรู้ธรรมอันเป็นคำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรูปแบบที่คณะสงฆ์จัด เรียกว่า “นักธรรม” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ไปตามลำดับขั้น ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูงขึ้นไป คณะสงฆ์ทั่วประเทศใช้เป็นหลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามาเณรได้ศึกษา และได้ขยายการศึกษาไปสู่พุทธศาสนิกชน และเยาวชนตามโรงเรียนต่าง ๆ เรียกว่า “ธรรมศึกษา” ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความเข้าใจธรรมะพอสมควร เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาชั้นสูงและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

ปัจจุบันผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมศึกษายังมีน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ ซึ่งมีถึงร้อย ๙๕ ถ้าสถาบันการศึกษาซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติ ได้นำหลักธรรมเข้าสู่สถาบันการศึกษาและเปิดโอกาสและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียน สถาบันการศึกษา และต่อสังคมโดยรวม ในปัจจุบันแนวคิดการนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่สถาบันการศึกษาเริ่มปรากฎผลให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในหลาย ๆ สถาบัน นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

การเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ เป็นการทำงานในเชิงรุกเพราะจะต้องนำหลักธรรมเข้าไปสู่ประชาชน จึงจะก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวม ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ทำงานในด้านนี้ ได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา เปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาขึ้นในปี การศึกษา ๒๕๔๕ จำนวน ๔ แห่ง มีนักเรียนนักศึกษารับการอบรมและเข้าสอบเป็นจำนวนมาก ปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจ

จึงขออนุโมทนาศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสถาบันการศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือกันทำงานด้วยความเสียสละ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ